DOC TRUYEN TRANG QUYNH ONLINE

Cong Quyen

Truyện cổ tích :Tấm cám


Truyện cổ tích :Tấm cám.


Ngày xưa, con Tấm, con Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẽ. Bố chúng nó mất rồi, mẹ con Tấm cũng mất rồi. Tấm ở với con Cám và dì ghẻ là mẹ con Cám.
    Một hôm dì đưa cho mỗi đứa một cái giỏ, bảo đi bắt tôm bắt tép. Dì hứa rằng: "Hễ đứa nào bắt được nhiều thì cho yếm đỏ". 


    Hai đứa cùng mang giỏ đi ra đồng, Tấm bắt được nhiều, Cám bắt được ít. Cám bảo rằng: "Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng".
    Lúc con Tấm hụp xuống thì con Cám ở trên bờ trút lấy cả tôm tép của con Tấm vào giỏ mình rồi mang về trước. Con Tấm lên dòm đến giỏ thì thấy mất cả, nó mới khóc hu hu lên.
    Bụt hiện lên hỏi: "Làm sao con khóc"? Con Tấm kể sự tình cho Bụt nghe rồi lại khóc. Bụt bảo nó dòm vào giỏ xem có còn gì không. Con Tấm dòm vào thì chỉ thấy có một con bống mà thôi. Bụt mới bảo đem thả con bống xuống dưới giếng mà nuôi; cứ một ngày hai lần, mỗi bữa cơm đáng ba bát thì ăn hai còn bớt một bát để cho bống. Lúc đổ cơm xuống giếng thì bảo thế này: "Bống ơi bống! lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người".
    Con Tấm nghe lời Bụt đem thả bống xuống giếng. Cứ đến bữa cơm nó ăn xong lại mang thùng ra giếng gánh nước, giấu bát cơm vào thùng đem cho bống. Lúc đổ cơm xuống giếng thì nói như lời Bụt dặn. Bống nghe thấy chẳng lần nào là không lội lên mặt nước để ăn.
    Đến sau, mẹ con Cám biết ý mới cho đi rình. Con Cám lẻn đi thấy con Tấm đổ cơm xuống giếng và nói mấy lời như thế, thì nó học thuộc lòng lấy rồi về thưa chuyện lại cho mẹ nó nghe.
    Hôm sau, mẹ con Cám bảo Tấm rằng: "Con ơi con! mai đi chăn trâu phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng gần mà làng bắt mất trâu".
    Con Tấm vâng lời, hôm sau phải dắt trâu đi chăn đồng xa, ở nhà hai mẹ con con Cám đem bát cơm ra giếng, đổ xuống đấy rồi cũng nói như con Tấm nói mọi khi. Bống lội lên mặt nước thì mẹ con con Cám bắt lấy mang về làm thịt ăn.
    Đến bữa cơm, con Tấm lại cứ đem cơm ra cho bống. Nhưng bận này không thấy bống nữa, chỉ thấy cục máu nổi lên mặt nước. Nó mới khóc òa lên. Bụt lại hiện lên hỏi: "Làm sao con khóc"? Con Tấm thưa rằng: "Con nuôi bống ở dưới giếng, mọi khi cho nó ăn nó vẫn lội lên mặt nước, mà hôm nay con đem cơm cho nó, không thấy nó nữa, chỉ thấy một hòn máu". Bụt bảo rằng: "Người ta bắt bống ăn thịt rồi. Con về nhà nhặt lấy xương nó. Con mua bốn cái lọ bỏ vào đấy rồi đem chôn ở bốn góc giường con nằm".
    Con Tấm nghe lời Bụt, về nhà tìm xương bống. Có một con gà bảo nó rằng: "Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc ta bới xương cho". Con Tấm lấy thóc ném cho gà, gà bới một chỗ thì thấy xương ngay. Tấm nhặt lấy bỏ vào lọ rồi đem chôn.
    Được ít lâu nhà vua có mở hội. Hai mẹ con con Cám sắm sửa đi xem. Mẹ con Cám lấy một đấu thóc và một đấu gạo, trộn lẫn với nhau, rồi bắt con Tấm phải lựa riêng ra. Dì con Tấm bảo nó thế này: "Lúc nào mày nhặt xong thì mới được đi xem hội, hễ chưa xong thì không được đi". Nói thế rồi hai mẹ con nó đi. Con tấm ở nhà khóc. Bụt lại hiện lên hỏi: "Làm sao con khóc"? Nó thưa rằng: "Con khổ quá, dì con bắt phải nhặt bấy nhiêu thóc gạo, xong thì mới được đi xem hội. Đến lúc nhặt xong thì hết hội còn gì mà xem". Bụt bảo rằng: "Để ta cho một đàn chim sẻ xuống nhặt đỡ". Con Tấm sợ chim ăn mất thì dì về nó phải đòn. Bụt lại bảo rằng: "Rồi ta cấm không cho chim ăn, con đừng lo".
    Đến khi lựa riêng xong rồi, con Tấm lại khóc. Bụt lại hỏi: "Làm sao con khóc"? Nó thưa rằng: "Con không có quần áo đẹp để đi xem hội". Bụt bảo rằng: "Con đi đào những cái lọ đã chôn ngày trước lên, thì muốn quần áo đẹp thế nào cũng có". Tấm mới đào lên, thì thấy quần áo, một đôi giày và một con ngựa. Tấm mừng quá, thắng bộ vào rồi đi xem hội.
    Lúc Tấm đi qua bờ hồ, đánh rơi chiếc giày, không sao lấy lên được. Một lát sau, vua ngự đến gần đấy, voi đứng dừng lại kêu rầm rĩ lên. Vua thấy sự lạ mới phán cho quân lính phải xuống hồ, xem có cái gì lạ không. Tức khắc lính xuống hồ, mò thấy một chiếc giày đàn bà đẹp lắm. Vua phán cho tất cả con gái đi xem hội ướm thử. Hễ chân ai đi vừa thì vua lấy làm vợ.
    Trong đám hội ai cũng ướm cả, cả mẹ con con Cám cũng chẳng từ. Nhưng chẳng có chân ai vừa, Tấm cũng xin ướm thử. Dì nó mắng rằng: "Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh bỏ ngoài bờ tre". Đến lúc Tấm ướm thì vừa vặn. Lính thị vệ đem ngay kiệu rước về cung.
    Đến ngày giỗ bố, Tấm về nhà. Dì nó bảo nó trèo lên cây cau cắt mấy quả để cúng. Lúc Tấm trèo đến ngọn cây, thì dì nó đẵn gốc. Tấm thấy động bèn hỏi: "Dì làm gì ở dưới ấy thế"? Dì nó bảo rằng: "Dì đuổi kiến cho nó khỏi đốt con đây mà". Lúc đang cắt cau thì cây đổ, Tấm ngã xuống ao chết đuối. Dì nó lấy quần áo của nó mặc vào cho con Cám rồi đưa vào cung.
    Con Tấm hóa ra chim vàng anh đến đậu ở vườn nhà vua, bảo lính giặt áo rằng: "Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi hàng rào rách áo chồng tao". Một hôm vua nghe tiếng chim hót, phán rằng: "Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo". Chim nhảy ngay vào, vua bắt bỏ vào lồng sơn son thếp vàng. Từ đấy cả ngày cả đêm vua chỉ chơi với chim.
    Con Cám kể với mẹ, mẹ xui bắt chim làm thịt ăn. Về đến cung nó sai ngay lính giết chim ăn thịt, rồi vứt lông ra vườn. Lông chim hóa ra hai cây soan đào. Vua thấy đẹp, mắc võng vào hai cây ấy, rồi nằm chơi dưới bóng mát.
    Con Cám về mách mẹ, và cứ theo lời mẹ xui, nó bắt lính đẵn cây lấy gỗ đóng làm khung cửi. Đến lúc dệt thì nghe tiếng kêu: "Kẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra".
    Con Cám lại về mách mẹ. Mẹ nó xui đốt khung cửi, nó cũng sai lính làm ngay. Những than tro lúc đổ ra đường lại hóa ra cây thị, chỉ có một quả đẹp lắm. Bà lão hàng nước đi qua thấy quả thị đẹp, bảo rằng: "Thị ơi thị! rụng vào bị bà, bà đem bà ngửi chớ bà không ăn". Thị rụng ngay xuống, bà ta lấy mang về nhà.
    Ngày nào đi chợ sắm đồ hàng, khi về cũng thấy cơm canh để phần tươm tất lắm, bà ta lấy làm lạ. Một lần bà lão giả vờ đi chợ, đến nửa đường thì lộn về. Rón rén lại dòm vào khe cửa, thấy có một cô tiên đang làm đồ ăn, bất thình lình bà ta chạy vào, thì cô tiên lộ cơ không biến đi được. Bà ta mừng lắm ôm choàng ngay lấy. Từ đấy thương yêu nhau như hai mẹ con. Lúc bà ta đi tìm quả thị thì chỉ thấy có cái vỏ không mà thôi. Bà ta lấy xé vụn ra rồi giấu biến đi một chỗ.
    Có một hôm vua dạo chơi gần đấy, thấy trong hàng có một bà lão phương phi và phúc hậu, vua mới ghé vào. Bà ta lấy trầu nước kính dâng. Vua thấy trầu têm giống như hoàng hậu têm ngày trước, phán hỏi: "Trầu này ai têm"? Bà ta tâu là của con gái têm. Vua phán muốn xem mặt, bà ta bảo ngay con ra, thì chính là vợ vua ngày trước. Vua phán bảo rước về cung, Tấm lại làm hoàng hậu.
    Con Cám thấy chị xinh đẹp mới hỏi rằng: "Chị Tấm ơi, chị Tấm! chị làm thế nào mà đẹp thế"? Tấm bèn bảo: "Em có muốn đẹp không"? Cám thưa chị có. Tấm bèn sai đào một cái hố sâu và đun một nồi nước to thực sôi, rồi bảo con Cám xuống cái hố ấy. Lúc Cám bước xuống hố thì Tấm sai đổ nước sôi xuống. Con Cám chết nhăn răng ra. Xác nó bỏ vào chĩnh, làm mắm đem biếu mẹ nó, bữa nào mẹ nó ăn cũng khen ngon. Có con quạ đậu trên mái nhà, kêu rằng: "Ngon gì mà ngon, ăn thịt con có còn xin miếng"? Mẹ nó giận lắm, mắng chửi quạ rầm rĩ lên và đuổi nó đi cho mau. Đến khi ăn gần hết mắm, thấy ở đáy chĩnh có đầu lâu con, thì lăn đùng ra chết tươi.
    * * *
    Có thuyết cho rằng Tấm Cám là nhân vật có thực ở ngoài đời, sinh vào thời triều Lý, cùng một thời với Lý Thường Kiệt, vị danh tướng đã đại phá quân nhà Tống. Đền thờ Tấm Cám gần đây còn dấu vết tại làng Dương Xá thuộc huyện Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh. Cứ theo khẩu truyền của bô lão cùng dân trong làng và văn cứ vào ngọc phả thần tích tại đền thờ Đức Bà (Tấm Cám) và đền thờ tướng quân Lê Thiệ, là dòng dõi Tấm Cám ở làng nói trên, thì câu chuyện khác với sự tích ta thường nghe kể cùng chuyện Tấm Cám bằng văn vần.
    Tục truyền rằng phụ thân Tấm Cám tên húy là Lê Đại, mẫu thân là Vũ Thị Tĩnh, kế mẫu tức gì ghẻ cô Cám (chứ không phải cô Tấm) là người họ Chu. Cô Cám còn có tên chữ là Khiết Nương. Năm Cám lên ba thì mồ côi mẹ, 12 tuổi thì mồ côi cha. Em gái Cám do Chu Thị sinh ra tên là Tấm.
    Sử chép rằng vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà chưa có con, đi cầu tự qua làng Thổ Lợi (sau đổi là Dương Xá) thuộc Bắc Ninh, người đi xem đầy đường. Có một cô gái đẹp đi hái dâu, thấy xa giá nhà vua đi qua, cứ đứng tựa khóm lan chớ không ra xem. Vua để ý đến người đẹp, truyền gọi vào cung, tuyển làm nàng phi, đặt tên là Ỷ Lan.
    Trong lúc vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành vắng, Ỷ Lan ở nhà có mang, Dương Hoàng Hậu không có con nên sinh ghen ghét, sợ nàng sinh được hoàng nam thì sẽ được vua sủng ái cất nhắc lên hơn mình. Dương Hậu mới biên thư tâu man với vua rằng mình có thai rồi độn bụng cho mỗi ngày một lớn thêm. Đến khi Ỷ Lan sinh hạ hoàng tử, Dương Hậu liền sai người bế trộm về nuôi, và giam Ỷ Lan lại, rồi gởi giấy báo tin cho vua đang ở đất Chiêm hay là mình sinh được hoàng nam, còn Ỷ Lan thì đẻ ra quái thai, chiếu tội cung nữ đã bắt giam vào lãnh cung.
    Dương Hậu muốn ngầm giết Ỷ Lan nên trong khi giam cầm ở lãnhcung, năm ngày liền bắt nàng nhịn cơm để cho chết. Ỷ Lan nhờ người thân lượm trái thị chín rụng ở gần đó trao cho ăn mà sống được cho đến khi vua Thánh Tông trở về triều.
    Thái Tử con Ỷ Lan bị Dương Hậu nhận làm con mình, vua Thánh Tông cũng tin thật, đặt tên là Càn Đức. Đến khi Càn Đức lên ngôi vua, tức là Lý Nhân Tông, mẹ đẻ là Ỷ Lan vẫn bị giam cầm ở lãnh cung mà không biết. Nhờ sư cụ Đại Điên mách bảo, mấy tháng sau khi lên ngôi vua, Nhân Tông mới biết chuyện, bèn bắt tội Dương Thái Hậu và cung nữ đã gạt tiên đế mà làm tội oan Ỷ Lan Thái Hậu (Cám).
    Trước đó, em Cám là Tấm vào cung thăm chị, vua thấy nhan sắc liền nạp cung. Dương Hậu thấy hai chị em Ỷ Lan được vua sủng ái thì ghen ghét, rồi thừa lúc vua đi đánh giặc vắng, Dương Hậu độn bụng giả có thai, sợ lộ chuyện sau này, mới ngấm ngầm sai giết Tấm đồng thời giam Cám (Ỷ Lan) vào lãnh cung rồi định bỏ cho chết. Chu Thị được tin con mình là Tấm bị hại và con ghẻ là Cám bị giam cầm thì buồn rầu ốm mà chết. Sau khi được con là vua Nhân Tông gỡ hàm oan, Ỷ Lan được phong làm Hoàng Thái Hậu. Ỷ Lan vốn là người mộ đạo Phật, đi lễ vái khắp các đền chùa, và cuối cùng mất ở một ngôi chùa thuộc hạt Gia Lâm ngày nay.
    Chuyện Tấm Cám của ta một phần lớn đã phỏng theo câu chuyện của Chiêm Thành, cùng là do chuyện lịch sử trên đây mà thêu dệt thêm theo tình cảm của dân tộc, qua bao nhiêu đời vẫn tồn tại trên cửa miệng người Việt Nam.

Đọc thêm...

Tổng hợp truyện cười vova full


 Tổng hợp kho truyện cười vova cực hay như vova học lớp 1.Truyện cười Vova hay nhất 2013 -2014. Tuyển tập chùm truyện cười vô va (vova). Mời các bạn cùng thư giãn với cậu nhóc Vôva... 1.
Trong giờ học, thầy giáo:
- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!...
Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên...
Thầy giáo:
- Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?
Vova:
- Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì ....

2.
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi “đè lên”!
Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại
lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con
tôm lại to và lồi ra thế không?
Vova đã ra tới cửa:
- Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.

3.
Vova đứng dưới sân nhà tập thể gọi inh ỏi: "Natasha, Natasha, tớ cần
cậu với tư cách là 1 người phụ nữ thực sự!!! Natasha, tớ rất cần cậu!!!
Cậu xuống đây với tớ!!!"
Mẹ Natasha ngó đầu ra và mắng: "Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tí tuổi đầu! Đi về đi!"
"Dạ không, cháu cần Natasha lắm lắm! Quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ!"

4.
Một ngày cô giáo vào lớp, trên ngực áo cài một bông hoa hồng. Thấy cả lớp đều chăm chú nhìn bông hoa,cô giáo liền hỏi:
-Có em nào cho cô biết hoa hồng sống bằng gì ?
Vova liền đứng dậy:
-Thưa cô,hoa hồng sống bằng sữa ạ!
Cô giáo ngượng đỏ mặt liền đuổi Vova ra ngoài hành lang. Đứng ngoài hành lang, Vova gặp thầy hiệu trưởng. Thầy hỏi Vova :
-Tại sao em lại đứng ở đây?
Vova trả lời:
-Thưa thầy,cô giáo hỏi em hoa hồng sống bằng gì em trả lời hoa hồng sống bằng sữa ạ! Thế là em bị đuổi ra ngoài ạ!
Thầy hiệu trưởng xoa đầu Vova và nói:
-Vậy là đúng rồi,hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu em ạ!
Vova gãi đầu lẩm bẩm:"Lạ thật, mình không ngờ rễ nó lại dài và ăn sâu đến như vậy!?"

5.
Một hôm, cô hàng xóm gọi Vova sang và hỏi:
- Vova nếu cô cho cháu chọn giữa 10 đồng và 1 đồng, cháu lấy cái nào...?
Vova cười:
- Cháu lấy 1 đồng ạ!Cô hàng xóm ngạc nhiên và đưa cho vôva 1 đồng!
Cả tháng sau ai ai cũng thử Vovva giống như cô hàng xóm và kháo nhau
rằng : thằng Vova ngu lắm, cho nó chọn 10 đồng và 1 đồng nó chỉ lấy 1
đồng! Tin đến tai mẹ Vova, bà liền nọc Vova ra đánh 1 trận rồi than:
- Trời ơi, sao tôi khổ thế này, lại có 1 thằng con chê tiền chứ, 10 đồng thì nó không lấy lại đi lấy 1 đồng bao giờ không...
Vova liền bịt miệng mẹ và nói thầm:
- Khẽ thôi mẹ ơi, con mà lấy 10 đồng thì con chỉ được 10 đồng thôi, còn bây giờ con có hơn 30 đồng rồi nhé...!...

6.
Vô va lên lớp 6 bị bắt buôc phải hoc tiếng Anh...nhưng rất tiếc Vô va lại bị thiểu năng về môn English này...
Một hôm Cô giáo bắt Vôva phải làm bài tập về nhà, Vôva phải chia các
ngôi (I, He, She, You...) .. điều này thật quá khó đối với Vôva, em
đành phải nhờ đến bố.
Bố Của Vôva cầm bài tập của Vôva, và sau một cú bạt tai vào thằng con ngu dốt ông giải thích:
- I là tao, tao là bo' mày, You là mày , mày là con tao, She là cô ấy,
cô ấy là chị mày , chị mày là con tao, He là anh ấy, Anh ấy là anh của
mày và là con tao...
- Vâng con hiểu rồi....
Ừh thế chứ mày có vẻ thông minh đấy.
Hôm sau Vôva đến lớp và xung phong lên bảng và bắt đầu trả bài cho Cô giáo..
- ( I là tao, tao là bo' mày....)
Cô giáo bị đau tim... sau lần gặp bố, và anh chi em ấy...

7. Vova viết thư tình
Vôva thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vôva lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu
giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vôva vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
"Không mở được cửa sổ!"

8. Vova ngắm gái
Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp.
- Ở đâu ra thế?
- Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec.
- Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn underwear của mày đấy.
- Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc underwear!!!


9. Vova học tiếng anh
Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.
Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.
Cô giáo:
- Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
- Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài
Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát
biểu.
Vova:
- Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
- Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
- Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài

10.
Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nuớc đại ạ.
Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nước....tiểu ạ


11. Vôva học toán
Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu.
Bố hỏi: vô va, sao buổn thế
Vôva: con bi điểm 0 môn toán
- sao lại bị điểm 0
- cô giáo hỏi con, 2 2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4
- thế thì đúng rồi còn gì nữa
-cô giáo lại hỏi con 2x2 bằng mấy
- thế thì khác đếch gì?
- đấy, con cũng trả lời như thế

12.
Cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường. Cả lớp vừa tới nơi một
tẹo thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây
xuống đất.
Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ
trường hợp trên :
- Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
- Masa giơ tay : thưa cô vì chú công nhân í không tuân thủ quy tắc an
toàn lao động a.
- Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
- Kôlia : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm.
- Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vôva , em nghĩ sao ?
- Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
- Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em thế nào ?
- Chú ấy bảo : thằng ôn kia, đ.m m đừng có rung thang nữa.
13.
Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
- Đố các em cái gì nhẹ nhất.
Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo
đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:
- Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu
Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đâu
Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vova
- Em nói đi nhưng ko được nói bậy
Thưa cô, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ
Cô giáo đỏ mặt:
- Vova ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
Nhưng em nói đúng, cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.
Cô giáo lại đố:
- Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất
Cả lớp lại rộn lên nững câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì
bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova quay lại:
Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi
- Vova trật tự, ko được nói bậy
Nhưng em nói đúng, cô cho em nói đi
Cô lại chờ nhưng ko 1 ai giơ tay vì tò mò về câu trả lời của Vova:
- Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu
Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì đố thằng nào nhấc nó lên được

14. Váy của cô bay lên
Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên .
Cuộc khẩu cung bắt đầu:
- Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô .
- Đuổi học 1 ngày .
- Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô
- Đuổi học 1 tuần .
- Sasa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .
- Đuổi học 1 tháng
- Vova! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
Vova xách cặp lên:
- Chào tạm biệt các bạn, hichic, hẹn 1 năm nũa tớ quay lại

15.Chạy nước gì....?
Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nuớc đại ạ.
Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nước....tiểu ạ

16.
Vova chạy vào nhà hỏi mẹ:
- Mẹ ơi trẻ con sinh ra như thế nào?
Bà mẹ bối rối nghĩ bụng thằng này chưa đến tuổi giáo dục giới tính, bèn nói:
- À do con cò mang đến cho các ông bố bà mẹ con ạ.
Vova liền chạy ngay ra ngoài bảo Natasha:
- Thấy chưa, thế mà em cứ lo. Làm lại nhé!

17.
Giờ hình học cô giáo vẽ lên bảng nửa đường tròn và hỏi học sinh:
- Các em có biết hình gi đây không?
Vôva xung phong
- THưa cô, cái mông.
Cô giáo chạy ra khỏi lớp, khóc nức nở, nói với thấy hiệu trưởng là học
sinh hư quá. THầy hiệu trưởng chạy ngay xuống lớp quát học sinh
-Các em là một đám học sinh không biết xấu hổ, lếu láo. Cô giáo còn trẻ
và chưa có kinh nghiệm, sao lại trêu cô? Mà đứa nào vẽ cái mông lên
bảng thế này

18.
Trong giờ học vẽ các học sinh đang tập trung vẽ xem ai nhanh hơn.
Natasha vẽ chú gấu Misha, Pechia vẽ cây thông. Còn Vôva vẽ một dấu chấm.
Cô giáo rất ngạc nhiên và hỏi?
-Đây là cái gì vậy?
- Đó là sự HOẢNG SỢ
- ????????????
- Có thể hiểu như này. Chị gái của em hàng tháng đều chấm 1 điểm như
vậy lên lịch. Nếu tháng nào mà không chấm thì cả nhà em hoảng hết cả
lên.
19.
Trong giờ học
-Các em, thử nói cho cô biết số nào gợi cảm nhất?
Vôva trả lời không cần suy nghĩ
-21593
Cô giáo rất ngạc nhiên:
- Tại …sao lại là số đó?
Vôva
- Đơn giản là nếu một cặp nào đó cùng làm một việc thì trong vòng không
quá năm tuần họ sẽ hiểu rằng sau chín tháng sẽ xuất hiện người thứ ba!

20.
Vôva dắt em nó đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ
rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào
hai đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu lên tám. - Vôva đáp.
Cô thu ngân hỏi tiếp:
- Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
- Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em cháu. - Vôva chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh.
- Cho em cháu? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
- Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta
nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại
chưa biết cả hai thứ ấy…

21.
Trong giờ học cô giáo đang giảng bài về con cò và con gấu . Để mở đầu cô giáo hỏi học sinh:
- cô hỏi cả lớp con gì biết bay nè!
Mọi cánh tay đều giơ lên trong đó có vova là dơ cao nhất và chưa đợi cô mời cu cậu đã đứng phắt lên trả lời :
-Thưa cô là con chim ạ .
Không đúng ý cô, cô hơi bực:
-Em nghĩ vậy nhưng cô nghĩ khác , cô nghĩ đó là con cò .
-Vậy các em cho cô biết con gì sống trong rừng có lông lá đầy mình ?
Lại la vo-va:
-Thưa cô đó là con khỉ ạ!
Lần này thì cô giáo bực thiệt rồi:
-Em nghĩ vậy nhưng cô nghĩ là con gấu .Các em còn muốn hỏi gì nữa không ?
Lại cu vova:
-Thưa cô , vậy em đố cô chứ cái gì dài khoảng 10 cm , thụt ra thụt vào mà fụ nữ rất thích?
Cô giáo nghe xong đỏ cả mặt,liền mắng:
-Vova đố bậy cô đuổi em ra khỏi lớp bây giờ.
-Thưa cô cô nghĩ như thế nhưng theo em đó là……cây son môi!
22.
Mẹ Vô-va sinh em bé. Mọi người đến chúc mừng:
- Anh giỏi quá, sinh được cháu bé kháu khỉnh và giống anh như đúc!
- Ê. . ê, đấy là công của cháu, bố cháu làm được gì nào!
- Thằng này láo! Tao hì hục mãi, công của mày là thế nào? - bố Vô-va quát.
- Đấy là do con lấy kim chọc thủng tất cả con-dom mà lại!.


23.
Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia
đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên "Cuộc sống hiện đại".
Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng
gì và có thể làm gì với nó.
Natasa: Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc.
Boris: Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng.
Cô giáo: Vova, thế còn em mang gì đến vậy
Vova: Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
Cô giáo: Thôi chết, thế ông có mắng em không?
Vova: Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ24.
Vova và Petia đi thi lịch sử. Petia vào truớc đuợc 10 điểm. Vova hỏi :
- Thầy hỏi những gì ?
- Câu 1 : "Trình bày về Cách mạng Nga". Tớ trả lời "Cách mạng Nga
xảy ra lần đầu năm 1905 nh*ng do thế lực phản động quá mạnh nên không
thành công. Năm 1917 mới thành công".
- Rồi sao nữa ?
- Câu 2 : "Ai lãnh đạo cách mạng ?". Tớ trả lời : "Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ... "
- Còn câu 3 ?
- "Anh nghĩ gì về điều kiện cách mạng 1905 ?". Tớ trả lời : "Nhiều
nhà nghiên cúu cho rằng điều kiện đã chín muồi, riêng em cho là chưa
đủ".
Vova vào phòng thi, thầy hỏi :
- Anh sinh năm nào ?
- Lần đầu năm 1905 nhưng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công.
Giáo sư ngạc nhiên hỏi :
- Bố mẹ anh là ai ?
- Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ...
- Đồ ngu - Giáo sư quát.
- Dạ nhiều nhà nghiên cúu cũng nghĩ như vậy nhưng em cho là chưa đủ ạ !
- ? ! ? ! ?

25.
Cô giáo:
- Petia, bố em làm nghề gì?
- Kỹ sư
- Lena, thế bố em làm nghề gì?
- Giám đốc nhà hát
- Vova, thế còn bố em?
- Ông ấy chết rồi.
- Thế ông ta làm gì trước khi chết?
- Rên rỉ

26.
Cô giáo hỏi Vova:
- Tại sao hôm qua em không đi học?
Vova giải thích:
- Hôm qua mẹ em giặt mất cái quần sịp của em, mà em thì chỉ có mỗi một cái đó.
Cô giáo:
- Được rồi.
Ngày hôm sau cũng không thấy Vova đến trường. Cô giáo hỏi:
- Mẹ em lại giặt mất quần sịp của em à?
Vova:
- Thưa cô không phải, việc gì phải giặt nó hàng ngày. Trên đường em tới
trường, đi ngang qua nhà cô ....... và em thấy quần ... của cô treo
trên ban công, thế là em nghĩ: tới trường làm gì khi mà cô không có ở đó

27.
Vova phải trông em cho bố mẹ đi xuống phố mua sắm, cậu đành phải cho em theo đi câu cá. Tối hôm đó, cậu dằn dỗi với mẹ:
- Từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công, chả được con cá nào!
- Ồ! Nó quấy khóc làm cá sợ phải không? Lần sau em sẽ quen, thôi không khóc nữa.
- Không phải thế! Em đã ăn hết mồi câu của con

28.
Cô giáo nói với học sinh:
- Các em, hôm nay chúng ta học chữ cái "C".
Vova giơ thẳng tay :
- Thưa cô em ạ!
Cô giáo:
- Vova ngồi im đấy! Em còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi vì buổi học hôm trước với chữ cái "B".

29.
Vova đi chơi với Natasa. Vova chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, cơ mà khổ
đây là lần đầu tiên nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ
mãi Vova đanh liều nói 1 câu :
- Natasa, ấy đang nghĩ gì thế?
- Tớ nghĩ giống ấy !!!!! Natasa trả lời bẽn lẽn.
Bỗng Vova cười ha hả:
- Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!!

30.
- Khi Vôva học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Vôva đưa
cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ
học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”.

Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu
môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu
chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học ...

31.
- Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ" do tạp chí "phụ nữ" tổ chức. Người đoạt giải nhất: Vova 10 tuổi.
Bức thư gửi ban tổ chức từ 1 thành viên: "Tôi biết đàn bà từ năm 12
tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lại cho rằng 1 đứa trẻ
ranh lại biết về phụ nữ hơn tôi!"

Thư trả lời của ban tổ chức: "Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi "Ở
đâu phụ nữ lông xoăn nhất (thì lông với tóc tíêng Nga chung 1 từ), Vova
trả lời đúng "ở trung tâm châu Phi"..., còn ông trả lời ra sao? Lại còn
vẽ minh hoạ nữa.

Câu hỏi thứ hai của chúng tôi "Cơ quan chính của phụ nữ tên gọi là
gì?". Vova trả lời đúng "Hội phụ nữ thế giới", còn ông trả lơi như thế
nào? lai còn minh hoạ nữa. Câu hỏi thứ ba của cúng tôi "người phụ nữ
khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng?", Vova trả lời chính xác đó là
"Tạp chí Phụ Nữ". Còn ông, ông trả lời ra sao? Đáng mừng là ông không
có minh họa....

32.
Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
- Vô va, sao em không ngủ?
- Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
Cô sau 1'' suy nghĩ thấy thương Vo va quá bèn bảo:
- Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
Đang đêm, cô thấy nhột quá, bèn bảo:
- Vova, đấy không phải là rốn đâu.
- Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ

33.
Trong giờ học, cô giáo:
- Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem các em thích cái gì trên người cô và cô sẽ nói cho biết lớn lên các em làm gì!
Cô bé Masha: - thưa cô, em thích mái tóc của cô
- Ôi Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành một thợ làm đầu nổi tiếng.
Cậu bé Pêchia: - Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp!
- Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa giỏi. Thế còn Vôva, em nói gì đi chứ, đừng có xịu mặt như vậy.
Vôva: - Thưa cô, em biết nói gì bây giờ? Bố mẹ em chắc sẽ buồn lắm khi
biết em chỉ làm một công nhân vắt sữa bò ở nông trang thôi... hix...
hix

37.
Vova bắt đầu đi học lớp một. Trong buổi học đầu tiên, Vova đã nói với cô giáo:
- Thưa cô, em quá thông minh so với lớp một! Cô hãy cho em lên thẳng lớp ba!
Cô giáo dẫn Vova lên gặp thầy hiệu trưởng, kể đầu đuôi câu chuyện.
Thầy hiệu trưởng:
- Được rồi, chúng ta cùng kiểm tra trình độ của Vova. Vova, 3 nhân 3 bằng mấy?
Vova:
- 9!
- Đúng rồi! Thế 6x6?
- 36!
- Chính xác! Tôi nghĩ rằng - hiệu trưởng quay sang cô giáo - chúng ta chuyển Vova lên lớp 3!
Cô giáo:
- Để tôi hỏi thêm Vova về tính logic! Vova, cái gì ở con bò cái có 4 cái, còn ở cô có 2 cái?
Vova thoáng nghĩ và trả lời:
-Chân!
-Có việc gì mà khi làm con chó đứng bằng 3 chân còn người thì đứng bằng 2 chân?
-Bắt tay!
-Hmm, Thế cái gì có trong quần của em, còn cô không có?
Hiệu trưởng tròn mắt, thậm chí chưa kịp mở miệng thì Vova đã nói:
- Cái túi!
Cô giáo:
-Đúng rồi, Vova ....... lên thẳng lớp 3!
Hiệu trưởng:
- Tôi nghĩ rằng có thể chuyển Vova lên thẳng lớp 5, bởi vì 3 câu hỏi cuối cùng, đến tôi thậm chí còn nhầm


38.
Vôva đi vào lớp và ngắm nhìn tượng thần Vệ nữ. Hôm sau cô giáo hỏi cả lớp.
- Các em thích những bộ phận nào trên bức tượng kia?
- Cô ấy có cánh tay đẹp.
- Cô ấy có đôi chân dài
- Cô ấy có khuôn mặt khả ái
- Cô ấy có bộ ngực đẹp
Vasia, em thích cái gì?
- Em thích cặp mông của cô ấy ạ.
- Biến ngay khỏi lớp học và không có bố mẹ đến đây thì đừng có quay trở lại lớp.
Vasia đi ra khỏi lớp. Theo sau là Vôva.
- Vôva, em đi đâu?
- Đằng nào mà cô chả đuổi em. Trên tượng kia chỉ còn mỗi 1 bộ phận là chưa ai
nói.


39.
Một hôm, vô va đi học về mặt vẫn buồn thiu. Bố hỏi:
- Vô va sao con lại buồn thế
Vô va: con bị 0 môn sinh vật
- Sao lại bị 0
- cô giáo bảo con tìm 2 ví dụ về động vật có vu' biết bay.
- ví dụ 1: con dơi - giỏi lắm - ví dụ 2: cô tiếp viên hàng không!!!

40.
Ở sân bay, Vôva đang hớn hở khi vừa đón mẹ vừa đi vắng một tuần trở về.
- Mẹ biết không? Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở phòng ngủ
của bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với cô hàng xóm. Họ cởi quần
áo, leo lên giường, bố trèo lên người cô ta...

Người mẹ vội vàng giơ tay lên ngăn Vôva lại và nói:
- Không cần kể thêm từ nào nữa. Hãy chờ đến khi bố về nhà và mẹ muốn con kể chính xác những gì con vừa nói với mẹ.

Ông bố về nhà, bà vợ liền tuyên bố sẽ bỏ ông ta.
- Nhưng tại sao? - ông chồng ngạc nhiên hỏi.

- Kể đi Vova. Hãy cho bố biết những gì con đã nói với mẹ.

-Được rồi! - Vôva nói. - Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở
phòng ngủ của bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với cô hàng xóm. Họ
cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người cô ta... và họ làm giống
hệt như những gì mẹ làm với chú lái xe, khi bố đi vắng hè vừa rồi.


41.
Vôva lên lớp 6 bị bắt buộc phải học tiếng Anh.. .nhưng rất tiếc Vôva lại bị thiểu năng về môn English này...

Một hôm Cô giáo bắt Vôva phải làm bài tập về nhà, Vôva phải chia các
ngôi (I, He, She, You...) .. điều này thật quá khó đối với Vôva, cậu ta
đành phải nhờ đến bố.

Bố của Vôva cầm bài tập của Vôva, và sau một cú bạt tai vào thằng con ngu dốt ông giải thích:

- I là tao, tao là bo' mày, You là mày , mày là con tao, She là cô ấy,
cô ấy là chị mày , chị mày là con tao, He là anh ấy, Anh ấy là anh của
mày và là con tao...

- Vâng con hiểu rồi....

Ừh thế chứ mày có vẻ thông minh đấy.

Hôm sau Vôva đến lớp và xung phong lên bảng và bắt đầu trả bài cho Cô
giáo... sau 1 cú bạt tai như trời giáng vào mặt cô giáo, Vôva bắt đầu
đọc...

- I là tao, tao là bo' mày...


42.
Vôva học lớp 1 hỏi bố thế nào là nhà nước, thế nào là tư bản, thế nào
là bóc lột... Ông bố thấy khó giải thích được cho con hiểu mới lấy ví
dụ:

- Con hãy nhìn vào gia đình mình đây là sẽ hiểu ngay này. Bố kiếm tiền
và mang tiền về nhà, vậy bố sẽ giống như là nhà tư bản. Mẹ con là người
quản lý số tiền này nên mẹ sẽ giống như chính quyền. Bố mẹ chăm lo cho
con, luôn mong cho con hạnh phúc và yên ổn nên con là nhân dân. Chị
giúp việc nhà ta là giai cấp lao động, còn cậu em còn quấn tã của con
sẽ là tương lai của chúng ta. Con đã hiểu chưa?

Vôva hãy còn băn khoăn lắm nhưng hỏi nhiều quá cũng không tiện, vả lại
cũng đến giờ đi ngủ rồi. Giữa đêm, Vôva tỉnh dậy vì cậu em nhỏ đã ị ra
tã lót và đang kêu gào ầm ĩ. Chú chạy sang phòng ngủ của bố mẹ, thò đầu
vào nhưng thấy mẹ đang ngủ rất say. Cậu bèn đi tiếp đến phòng của chị
giúp việc thì nhìn thấy bố đang $@#$@ với chị ta trên giường. Cậu đành
đi về phòng ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, ông bố hỏi Vôva xem cậu đã hiểu thế nào là chính trị chưa và yêu cầu cậu tự diễn giải lại.

Vôva trả lời không chút ngập ngừng:

- Vâng, bây giờ con đã hiểu. Đại khái cũng giống tối qua: Nhà tư bản đè
đầu cưỡi cổ giai cấp lao động trong khi chính quyền ngủ say không biết
gì. Chẳng ai đếm xỉa gì đến nhân dân còn tương lai thì ngập trong shit ạ

43.
Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp... Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
- Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
- Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy. - Úi chao

44.
Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp.
- Ở đâu ra thế?...
- Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec.
- Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn underwear của mày đấy.
- Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc underwear!!!

45.
Một phái đoàn kiểm tra đến nhà trẻ. Các nhân viên phát cho mỗi em một
thanh sô cô la hình cô/cậu bé. Đến lượt Vova, nhân viên hỏi:
- Thế cháu thích hình nào
- Hình cậu bé ạ
- Tại sao thế?
- Vì hình cậu bé thì cháu được thêm một mẩu mà các hình cô bé kô có...

Đọc thêm...

Truyện cười tiếng anh


Tổng hợp truyện cười tiếng anh song ngữ, truyện cười tiếng anh hayđọc truyện cười tiếng anh, truyện cười bằng tiếng anhchuyện cười tiếng anhtruyen cuoi englishhọc tiếng anh qua truyện cườihoc tieng anh bang truyen cuoihoc tieng anh qua truyen ngantruyen cuoi ngan bang tieng anh, truyện cười tiếng anh hay nhất 2013, truyện cười tiếng anh mới nhất, truyện cười tiếng anh mới nhất 2013 ... giúp các bạn học tiếng anh tốt hơn và xả stress trong khi học, chúc các bạn học tiếng Anh tốt.


"My daughter's music lessons are worth a fortune to me!"
"How is that ?"
"They enabled me to buy the neighbors' houses at half price".
Bản dịch:
 Những bài học nhạc của con gái tôi

"những buổi học nhạc của con gái tôi đáng giá cả gia tài với tôi đấy"

"Như thế nào vậy?"
"chúng có thể làm cho tôi mua được những ngôi nhà của hàng xóm chỉ bằng một nửa giá."
 

----------------------------- 

Len and Jim worked for the same company. One day, Len lent Jim 20 dollars, but then Jim left his job and went to work in another town without paying Len back his 20 dollars.
Len did not see Jim for a year, and then he heard from another friend that Jim was in town and staying at the central hotel, so he went to see him there late in the evening.
He found out the number of Jim’s room from the clerk at the desk downstairs and went up to find him. When he got to the room, he saw Jim’s shoes outside the door, waiting to be cleaned.
“Well, he must be in,” he thought, and knocked at the door.
There was no answer.
He knocked again. Then he said,
“I know you’re in, Jim. Your shoes are out here’.
“I went out in my slippers,” answered a voice from inside the room.
Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.
Len và Jim cùng làm việc cho một công ty. Một hôm Len cho Jim vay 20 đô la, nhưng sau đó Jim bỏ việc và đi làm ở một thị trấn khác mà không trả 20 đô la cho Len.
Len không gặp Jim trong một năm trời, và anh nghe một người bạn nói là Jim đang có mặt trong thị trấn và ở tại khách sạn trung tâm, do đó anh tới gặp Jim vào chiều tối hôm đó.
Anh tìm được số phòng của Jim là nhờ người tiếp tân dưới lầu và lên lầu tìm Jim. Khi tới phòng, anh thấy đôi giày của Jim để ngoài cửa đang chờ được đánh bóng.
“Chắc hản anh ta phải có ở trong phòng.” Len nghĩ thầm và gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Anh lại gõ cửa lần nữa rồi nói:
“ Tôi đã biết cậu ở trong phòng, Jim ạ. Đôi giày của cậu ở ngòai này mà.”
“Tôi đã mang dép đi ra ngòai rồi.” Câu trả lời từ trong phòng vọng ra.
 ----------------------------
Newsboy : "Great mystery! Fifty victims! Paper, mister ?"
Passerby : "Here boy, I'll take one." (After reading a moment) "Say, boy, there's nothing of the kind in this paper. Where is it ?"
Newsboy : "That's the mystery, sir. You're the fifty first victim".
Bản dịch:

Cậu bé bán báo: bí mật khủng khiếp đây! 50 nạn nhân! Mua báo không thưa ông
Khách qua đường: "cậu bé, ta lấy 1 tờ"
(đọc qua 1 lúc) "này cậu nhóc, làm gì có bí mật nào đâu. Nó ở chỗ nào?"
Cậu bé bán báo:"Đó chính là bí mật thưa ông. Ông là nạn nhân thứ 51"
-------------------------------

One of the guests turned to a man by his side to criticize the singing of the woman who was trying to entertain them.
"What a terrible voice! Do you know who she is ?"
"Yes", was the answer. "She's my wife"
"Oh, I beg your pardon. Of course, it isn't her voice, really. It's the stuff she has to sing. I wonder who wrote that awful song ?"
"I did", was the answer.


Bản dịch: 

Một vị khách quay sang người đàn ông ngồi cạnh chê bai giọng hát của một phụ nữ đang cố gắng giúp họ tiêu khiển
“Giọng hát mới kinh khủng làm sao! Anh có biết cô ta là ai không?”
“Có chứ”, người đàn ông trả lời. “Là vợ tôi đó”
“Ồ, xin lỗi. thực ra thì không phải là do giọng hát của cô ấy. mà do cái bài cô ấy phải át. Tôi không biết ai lại có thể sang tác được cái bài hát dở ẹc như thế nhỉ”
“Là tôi đấy”, người đàn ông trả lời
----------------------------
How Many thugs Live In This Street?

A guy asked his friend: "How many thugs do you suppose live in this street besides yourself ?"
"Beside myself !" replied the other. "Do you mean to insult me ?"
"Well, then ?" said the first, "how many do you reckon including yourself ?"
Bản dịch:
(có bao nhiêu tên côn đồ sống trên con phố này?)

Một anh chàng hỏi bạn mình: theo cậu có bao nhiêu tên côn đồ sống trên con phố này ngoài cậu?
“Ngoài tớ ư” người bạn đáp. “cập muốn sỉ nhục tớ hả?”
Ồ, vậy có bao nhiêu tên côn đồ kể cả cậu
 ----------------------------
 Three proud mothers are discussing their eight-year-old sons. 
"I just know my little Johnnie is going to be an engineer," said the first. 
"Whenever I buy him a toy, he tears it apart to see what makes it work"
The second said, "I'm so proud of Freddie, I just know he's going to be a fine lawyer. He argues with the other kids all the time"
"No question about it", said the third mother, "little Harold is destined to be a doctor, Why, he never comes when I called him!"

 ---------------------------
 1. Money And Friends
"Since he lost his money, half his friends don't know him any more"
"And the other half ?"
"They don't know yet that has lost it"
1.Tiền và bạn
- Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa.
- Còn nửa kia ?
- Họ chưa biết là hắn đã mất tiền
.

2. Father Wants To Go To Bed
Next-door Neighbor's Little Boy : "Father say could you lend him your cassette player for tonight ?"
Heavy - Metal Enthusiast : "Have you a party on ?"
Little Boy : "Oh, no. Father only wants to go to bed ".
2.Bố cháu muốn đi ngủ
Chú bé hàng xóm cạnh nhà : - Bố cháu hỏi tối nay chú có thể cho bố cháu mượn cái cassette được không ạ ?
Người mê nhạc rock nặng : - Bộ nhà cháu có tiệc tùng gì hả ?
Chú bé: - Ồ không, bố cháu chỉ muốn đi ngủ.


3. The River Isn't Deep
A stranger on horse back came to a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was deep.
"No", replied the boy, and the rider started to cross, but soon found that he and his horse had to swim for their lives.
When the traveller reached the other side he turned and shouted : "I thought you said it wasn't deep ?"
"It isn't", was the boy's reply : "it only takes grandfather's ducks up to their middles !"
3.Dòng sông không sâu
Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không.
- Không đâu, - chú bé đáp, và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.
Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên : - Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.
- Ðúng thế mà, - chú bé đáp, - nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.


4. My Daughter's Music Lessons

"My daughter's music lessons are a fortune to me ?"
"How is that ?"
"They enabled me to buy the neighbors' houses at half price".
4. Giá trị của những bài học nhạc
- Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia sản của tôi đó.
- Tại sao vậy ?
- Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi.


5. A Policeman And A Reporter
Country Policeman (at the scene of murder) : "You can't come in here"
Reporter : "But I've been sent to do the murder"
Country Policeman : "Well, you're too late; the murder's been done".
5. Cảnh sát và phóng viên
Cảnh sát vùng quê (tại hiện trường một vụ án mạng) : - Anh không được vào đây.
Phóng viên : - Nhưng tôi được phái đến đây làm vụ án mạng này.
Cảnh sát vùng quê : - A, anh muộn mất rồi ; vụ án mạng đã làm xong.

6. A Cow Grazing
Artist : "That, sir, is a cow grazing"
Visitor : "Where is the grass ?"
Artist : "The cow has eaten it"
Visitor : "But where is the cow ?"
Artist : "You don't suppose she'd be fool enough to stay there after she'd eaten all the grass, do you ?"
6. Bò ăn cỏ
Họa sĩ : - Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.
Khách : - Có thấy cỏ đâu ?
Họa sĩ : - Con bò ăn hết rồi.
Khách : - Thế còn con bò đâu ?
Họa sĩ : - Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?


7. Let's Work Together
"Can you tell me how to get to the post office ?"
"That's just where I want to go. Let's work together. You go south, and I'll go north, and we'll report progress every time we meet"
7. Ta hãy phối hợp với nhau
- Nhờ anh chỉ cho đường đến bưu điện ?
- Chính tôi cũng muốn tới đó. Ta hãy phối hợp với nhau. Anh đi hướng nam, tôi đi hướng bắc, và chúng ta sẽ tường thuật lại tiến triển mỗi khi mình gặp nhau.


8. The French People Have Difficulty
"Did you have any difficulty with your French in Paris ?"
"No, but the French people did"
8. Người Pháp không rành tiếng Pháp
- Anh có gặp khó khăn gì với vốn tiếng Pháp của anh khi tới Paris không?
- Không có, nhưng người Pháp thì quả là có.


9. Great Mystery
Newsboy : "Great mystery! Fifty victims! Paper, mister ?"
Passerby : "Here boy, I'll take one" (After reading a moment) "Say, boy, there's nothing of the kind in this paper. Where is it ?"
Newsboy : "That's the mystery, sir. You're the fifty first victim".
9. Bí mật khủng khiếp
Chú bé bán báo : - Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không, thưa ông?
Khách qua đường : - Lại đây, tao lấy một tờ. (Ðọc qua một hồi) - Này, thằng nhóc kia, trong báo có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ?
Chú bé bán báo : - Ðó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.


 ----------------------------
His Daddy replies:
My dear, Wife is a TV. Girl friend is a HandPhone. At home watch TV. Go out, bring HandPhone. No money, sell TV. Got money, change HandPhone. Sometimes enjoy TV, but most of the time play with HandPhone. TV is free for life. But HandPhone, if you don’t pay, services will be TERMINATED!!! But you should be careful with both, my dear son!
Cu Tí hỏi bố: Sự khác biệt giữa vợ và người yêu là j?
Bố cu Tí trả lời:
Con yêu, vợ là ti vi, còn người yêu là điện thoại di động: ở nhà xem ti vi, ra ngoài cầm di động; Không có tiền thì bán ti vi, có tiền thì đổi di động; thi thoảng thích ti vi, còn thường xuyên thích chơi di động; ti vi thì miễn phí,còn với điện thoại di động mà ko trả tiền thì bị hết hạn dùng ngay. Nhưng con cần phải cảnh giác với cả 2, con yêu ạ.

 -------------------
"Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for each of us to tell the other all our faults"
"How did it work ?"
"We haven't spoken for five years".
-------------------


A serious drunk walked into a bar and, after staring for some time at the only woman seated at the bar, walked over to her and kissed her. She jumped up and slapped him silly. He immediately apologized and explained, "I'm sorry. I thought you were my wife. You look exactly like her."
"Why you worthless, insufferable, wretched, no good drunk!" she screamed.
"Funny," he muttered, "you even sound exactly like her."
--------------------

A wife was making a breakfast of fried eggs for her husband. Suddenly her husband burst into the kitchen.

"Careful ... CAREFUL! Put in some more butter! Oh my GOD! You're cooking too many at once. TOO MANY! Turn them! TURN THEM NOW! We need more butter. Oh my GOD! WHERE are we going to get MORE BUTTER? They're going to STICK! Careful ... CAREFUL! I said be CAREFUL! You NEVER listen to me when you're cooking! Never! Turn them! Hurry up! Are you CRAZY? Have you LOST your mind? Don't forget to salt them. You know you always forget to salt them. Use the salt. USE THE SALT! THE SALT!"

The wife stared at him. "What the hell is wrong with you? You think I don't know how to fry a couple of eggs?"

The husband calmly replied, "I wanted to show you what it feels like when I'm driving!"

Đọc thêm...

Truyện Cười Say Xỉn


Truyện Cười Say Xỉn , đọc truyện, thư viện online, các chuyên mục, xem truyện, truyen doc, chuyên mục Truyện Cười Say Xỉn, Truyện Cười Say Xỉ....

Có ai chỉ không?????
Một ngày đẹp trời 3 người đàn ông đại diện cho 3 châu lục họp nhau lại, quyết định mở cuộc thi xem ai là người đàn ông nhất hành tinh.
Muốn thế mỗi người phải đi wa 3 cái phòng, phòng 1 có 1000 lít rượu, phòng 2 có 1 con hổ hung dữ, phòng 3 có một … cô gái trẻ, đẹp, xinh, dễ thương, đáng iu…Ai muốn giật giải phải uống hết 1000 lít rượu, đánh chít con sư tử, và phải í í 1000 lần với cô gái.
Mĩ tự hào với sức khỏe vô địch lao vào phòng con hổ trước. 2 ngày 3 đêm sau người ta khuân xác anh vứt ra ngoài.
Pháp tự hào với sự lãng mạn và quyến rũ, vào phòng cô gái trẻ trước. Được 231 lần thì người ta khuân xác vứt ra ngoài.
Còn mỗi bố Việt nam, chặc lưỡi :Thôi làm phát rượu đã tính gì tính sau.Uống hết 1000 lít rượu, bố lảo đảo sang phòng con hổ.Con hổ gầm rú gào thét kinh hoàng suốt một ngày, sáng hôm sau người ta vào mang xác con hổ vứt ra ngoài.Bấy giờ bố việt nam lảo đảo bước ra, lè nhè :
“Say quá, có ai chỉ cho tôi biết phòng con hổ ở đâu ko?”

Nhầm lẫn
Một bợm nhậu quắc cần đi đến tối về nôn ra máu
cô bác sĩ ghi bệnh án “lôn ra máu”
tối đến bác sĩ trực xem bệnh án càu nhàu “có bệnh án mà cũng viết sai”
thế là thêm dấu “huyền” vào
bác sĩ bảo chuyển sang khoa “phụ sản”
bác sĩ phụ sản nửa đêm bị đánh thức,mò mẫm thò tay vào thăm khám. thì la lên
người nhà,người nhà bệnh nhân đâu rồi sao để chân cẳng đứa bé thò cả ra ngoài rồi mới mang vào là sao hả.

Tài nếm rượu.
Một tay đệ tử Lưu Linh đứng tựa vào quầy quán bar, khoe khoang có khả năng phân biệt bất kỳ loại rượu nào khi bị bịt mắt.
Nhiều người trong quán cá cược là anh ta sẽ không làm được điều đó.
Anh hầu bàn đưa ra từng loại rượu và lần nào anh ta cũng đoán trúng.

Giấc mơ tuyệt vời .
Hai người bạn ngồi trong một quán bar đang kể cho nhau nghe về những giấc mơ của họ.
- Tôi mơ thấy mình đang đi nghỉ mát – Một người nói – Chỉ có tôi, cái cần câu và một cái hồ lớn tuyệt đẹp. Thật thơ mộng làm sao.
- Tối qua, tôi cũng có một giấc mơ đẹp – Người kia kể – Tôi mơ thấy mình đang trong vòng tay của hai cô gái xinh đẹp và cả ba đã có một đêm thật tuyệt!
Người đầu tiên mở to mắt nói:
- Cái gì, anh ở với hai cô gái xinh đẹp mà lại không gọi cho tôi à?
- Ồ có chứ – Người kia trả lời – Tôi đã gọi nhưng vợ anh nói anh đi câu cá rồi!!!

 Thông báo
Một anh chàng vào quán rượu để uống …bia. Vừa uống vừa nhậu, 1 lúc thì đầy bụng muốn trả lời tiếng gọi của thiên nhiên
Thằng bồi bày cho anh ta ra sau quán mà giải quyết. Ra rồi anh ta thấy cái biển thông báo:
Wc nhà hàng hỏng, tuy nhiên quý khách có thể ra bụi rậm đằng kia mà làm, sau đó dùng tay mà vệ sinh rồi quay lại đây, cho cái ngón tay đã dùng vào cái lỗ này, sẽ có 1 thiết bị làm sạch ngay tay quý khách.
Anh chàng làm theo chỉ dẫn, và khi cho tay vào cái lỗ thì bị giáng cho 1 búa. Đau quá, theo phản xạ, anh ta đưa tay lên mút lấy mút để

Thế mà tôi cứ nghĩ…
Một gã trông bơ phờ tạt vào quán rượu hỏi:
- Tối hôm qua tôi ở đây phải không?
- Đúng đấy!
- Tôi tiêu hết bao nhiêu tiền?
- Khoảng 80 bảng.
- Ơn Chúa! Thế mà tôi cứ nghĩ là đánh rơi đâu mất số tiền đó.

Tôi tưởng đấy là bà vợ tôi

Cảnh sát hỏi một nghi phạm:
- Đêm khuya, anh mò vào nhà người khác làm gì?
- Chung cư mới xây, toàn là nhà giống nhau, tôi thì say quá nên vào nhầm nhà.
- Thế tại sao anh lại bỏ chạy khi trông thấy bà này bước ra?
- À, thì tôi tưởng đấy là bà vợ tôi.Đọc thêm...

Truyện cười người lớn


 Truyện cười người lớn 18+ có nội dung hài hước nhưng chỉ dành cho người trên 18 tuổi. Đọc truyện cười người lớn hay nhất, truyện cười hài, đọc truyện người lớn , truyện tình yêu

Súng hết đạn mà vẫn “nổ”.
Một cụ già lấy được cô vợ trẻ xinh đẹp, trong lòng mãn nguyện lắm. Khoảng
vài tháng sau, ông ta chạy đến bác sĩ báo tin: “Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui!”.
Ông bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi sẽ kể cho cụ một câu chuyện có thật 100%: Một nhà bác học đãng trí rất
thích đi săn. Một hôm, thay vì mang súng vào rừng thì ông lại mang nhầm cái
ô. Đang đi trong rừng, bỗng một con hổ từ trong bụi nhảy xổ ra. Nhà bác học
rút cái ô ra bắn chết tươi con hổ.
Ngay lập tức cụ già nhảy cẫng lên:
- Tôi không tin, chắc phải có người đâu đó bắn hộ?
- Vâng, thưa cụ. Chắc chắn phải có người bắn hộ – ông bác sĩ nói.

 Quên đơn thuốc truyện cười.

Một bà nọ bước vào hiệu thuốc và hỏi mua một một liều thuốc ngủ cực mạnh.
Người bán thuốc cẩn thận hỏi:
- Bà mua thuốc này làm gì vậy?
- Để giết chồng tôi.
- Tôi không thể bán thuốc cho bà để giết người được.
Người đàn bà nọ bèn đưa ra một bức ảnh một người đàn ông và một người phụ
nữ trong tư thế thân mật, người đàn ông là chồng bà ta, còn người phụ nữ lại
chính là… vợ của người bán thuốc.
Người bán thuốc cầm lấy bức ảnh và gật đầu:
- Xin lỗi! Tôi không biết là bà có mang đơn thuốc.

 Tin nhắn tán gái hay nhất
Một chàng trai gửi tin nhắn SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau:
“Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời… thì em đã yêu anh!” .
Một lúc sau anh chàng nhận lại tin từ 1 máy khác:
“Tao là bạn trai nó đây, đọc tin này mày phải gặp tao tối nay, xóa tin này mày sẽ ăn 100 cái đấm, lưu tin này mày ăn 200 cái đá, trả lời tao mày sẽ ăn tất cả, ko trả lời!? tối nay tao tới nhà mày”…

Chân nào hả anh?
 Xe đang chạy vun vút, chợt vợ ngồi sau tay lái hốt hoảng hỏi chồng.
- Thôi chết! Phanh đâu rồi anh ơi?.
- Bỏ chân ga, chuyển sang bàn đạp bên trái nó!
- Ôi! Chẳng có gì ở bên trái cả.
- Vô lý, thế thì nhả nốt chân côn để đạp bàn phanh ở bên phải nó!
- Làm gì có phanh ở bên đó! Nhanh lên anh?
- Trời ơi, ga ở bên phải, côn ở bên trái cơ mà. Đạp bàn phanh ở giữa, mau lên!
- Bằng chân nào hở anh?

Truyện cười Ai lăng nhăng
Một đôi nam nữ đang ngủ như hai đứa trẻ vô tội. Tới ba giờ sáng, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên ở phía ngoài. Người phụ nữ nhảy ra khỏi giường và la lên với người đàn ông,
“Chết rồi! Chồng em về đấy!”
Thế là người đàn ông nhanh chóng nhảy ra khỏi giường trong trạng thái trần như nhộng và nhảy ra khỏi cửa sổ như một người điên. Anh ta rơi bịch xuống đất, chạy qua một bụi gai, rồi chạy rất nhanh về phía xe ô tô.
Vài phút sau, anh ta quay lại và la lên với người phụ nữ: “Tôi là chồng cô đây, đồ hư hỏng!”
Người phụ nữ hét lại: “Ờ? Thế sao anh lại chạy? Đồ lăng nhăng!”

Người chồng tốt bụng
Cô vợ đang hấp hối trên giường bệnh, anh chồng ngồi kế bên, nước mắt đầm đìa, nắm tay vợ.
Cô vợ thều thào:
- Anh yêu…
Anh chồng ngắt lời:
- Em đừng nói, ráng giữ sức.
Cô vợ gắng gượng:
- Anh để cho em nói. Em có chuyện này muốn thố lộ cùng anh…
- Em đâu có chuyện gì mà phải thổ lộ. Mọi chuyện đều ổn cả mà.
- Không! Không ổn chút nào hết. Em phải cho anh biết chuyện này, nếu không, em chết không an lòng: Em đã cắm sừng lên đầu anh!
- Đừng lo em yêu, chuyện đó anh biết……. Nếu không, anh đâu có đầu độc em.

Đọc thêm...

Thật dũng cảm!


Hai ông già đang ngồi tán gẫu trong công viên: "Hôm qua tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại".

- Hắn nói: "Muốn sống thì để xe lại và cút đi ngay".

- Thế ông đưa xe cho hắn à?

- Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.

- Trời, ông thật dũng cảm. Thế ông là cựu cảnh sát hả?

- Ồ không. Tôi là bố của nó.

Đọc thêm...

Mày để cho nó một chút


Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề quay tơ, có một cô con gái út rất nết na thùy mị, chăm việc bếp núc.

Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm: - Có già ở đây, bọn bây đừng hòng léng phéng đến con út.

Một ngày kia. Lúc bà cụ đang quay tơ, cô út nấu ăn dưới bếp, anh học trò cầm một cái chén nhỏ xíu sang nhà bà cụ: - Thưa bác, hôm nay cháu nấu ăn quên mua nước mắm, bác cho cháu xin một muỗng.

Thấy anh học trò ăn nói dễ thương nên bà cụ cũng dễ dãi: - Ừ con cứ xuống bếp nói con út đưa cho.

Anh học trò đi xuống bếp, giấu cái chén tỉnh bơ: - Cô út, bác nói cô cho tôi... nắm tay cô một chút.

Cô út sợ quá la toáng lên: - Má ơi! Anh này ảnh kêu...

- Thì mày để cho nó một chút. Có mất cái gì đâu!

Cô Út đành đứng im cho anh nắm tay. 3 bữa sau, anh học trò lại sang: - Thưa bác, cho con xin một củ hành nhỏ.

- Con cứ xuống bếp nói con Út đưa cho.

Anh ta lại xuống bếp: - Cô Út, bác nói cô cho tui hun cô một cái.

Cô Út la lớn: - Má ơi! Anh này ảnh đòi...

- Thì mày cứ để cho nó một chút...

Cô Út đành để cho anh ta hun. Cứ thế khi thì hạt tiêu, trái ớt, khi thì muỗng muối, hạt đường, cô Út cứ đành phải “cho một chút...". Một thời gian sau, anh ta đã được ở... rể nhà bà cụ.

Đọc thêm...

Mới cập nhật